GodLike - Gaming Boostrap 4 Template
Skip

RED BULL EXTRA

ENERGY DRINK

เครื่องดื่มให้พลังงาน ของทุกคนที่ต้องการรู้สึกตื่นตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใด และยังอุดมไปด้วยส่วนสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย


B Group Vitamins(วิตามิน B)

วิตามิน B3,B6,B12 ช่วยในการบำรุงรักษาส่วนต่างๆของร่างการ

Lysine(ไลซีน)

เสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยร่างกายในการดูดซึมแคลเซียม

Taurine(ทอรีน)

ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และพัฒนาระบบประสาท